TJENESTER

Oversikt over noen av tjenestene vi tilbyr:

VEG- OG GRUNNARBEIDER 


Vi leverer veg- og grunnarbeider som graving, sprengning, oppfylling, planering og komprimering i henhold til beskrivelser, standarder og annet produksjonsunderlag. Vi bygger veg, tomte- og fundameringsarbeid for bygninger og andre konstruksjoner, fjellarbeid herunder pigging, sprenging og tilhørende sikringsarbeider. 


Våre ansatte er FSE-kurset for lav- og høyspennings anlegg.


Sentral godkjent for utførelse i tiltaksklasse 2.

VANNFORSYNINGS- OG AVLØPSANLEGG


Prosjektering

Vi leverer prosjektering av mindre vann- ov avløsanlegg. Herunder dimensjonering, plassering, fundamentering og gjenfylling av stikkledninger for vann og avløp samt overvannshåndtering for et mindre boligfelt. Forsyningsanlegg for grunnvann fra borebrønner i fjell eller i løsmasser, vannrenseanlegg og avløpsrenseanlegg herunder infiltrasjonsanlegg.


Utførelse

Vi leverer utførelse av legging av rør for vann og avløp, samt rør for overvann og tilhørende komponenter og utstyr slik som kummer og lignende. Vi legger nytt, rehabliterer og utbedrer skader på vann- og avløpsanlegg, vi har utstyr til som f.eks elmuffe sveising. Vi har flere ansatte med ADK og ingeniør innen VA.


Sentral godkjent for prosjektering i tiltaksklasse 1 og utførelse i tiltaksklasse 2.

INNMÅLING OG UTSTIKKING 


Vi leverer utstikking og innmåling av tiltak og infrastruktur med GPS som sikrer høy nøyaktighet. Vi stikker ut bygg, veg og andre tiltak fra tegninger og situasjonsplan til terreng samt høydeplassering. Vi kan utføre areal og volumberegninger, enkle dokumentasjoner som diverse plan og profiltegninger, VA-nett, påvisning av tomtegrenser, innmåling av terreng, infrastruktur og konstruksjoner. Vi har maskinstyring med GPS på flere gravemaskiner som kan følge 3D-modeller og planer med stor nøyaktighet.


Sentral godkjent for utførelse i tiltaksklasse 2.

LANDSKAPSUTFORMING 


Vi leverer utførelse av landskapsutforming som opparbeidelse av grøntanlegg, idrettsanlegg, støttemurer og andre forstøtningskontruksjoner av naturstein og betong, skråningsbeskyttelse, klargjøring for asfalt og legging av belegningsstein på veger, innkjørsler og plasser.


Sentral godkjent for utførelse i tiltaksklasse 2.

MASSEFORFLYTNING

SALG AV GRUS, JORD OG STEIN


Vi utfører masseforflytning med lastebiler, traktor og dumper. Vi har stor fleksibilitet med vår dumper som kan komme til på utfordrende områder. 


Salg av grus, singel og pukk

Lagerførte fraksjoner er:

- Kabelsand (0-8 mm)

- Strøsand   (2-6 mm)

- Grus         (0-16 mm)

- Singel       (8-16 mm)

- Pukk         (32-64 mm)

- Steinmasser og soldet jord

Andre fraksjoner kan bestilles ved behov.


BORING OG FJELLSPRENGNING 


Vi utfører boring og sprengning for grøfter, byggegroper, vegskjæringer, splitting av stein og andre sprengningsoppdrag. Vi kan utføre sprenging i tettbebygde strøk, sprengning under vann og sikringsarbeid. Vi har eget sprengstofflager, borerigg og håndholdte boremaskiner. Vi har bergsprengningsleder og to bergsprengere.

VEGVEDLIKEHOLD 


Vi utfører sommer- og vintervedlikehold av veger og plasser. Vi har lastebil, traktor og hjulastere med tilhørende utstyr for vintervedlikehold i form av brøyting, høvling, salting og sandstrøing. Vi utfører sommervedlikehold som høvling, grøfting og grøfterensk, utskifting av stikkrenner, rehablitering av dekker og lignende vedlikeholdsarbeid.


Vi har hatt det kommunale vegvedlikeholdet for Lødingen tettsted, Kanstad og Erikstad fra 2015-2020. Fra høsten 2022 utfører vi vintervedlikehold på FV7546, FV7782, FV837, FV7542 og FV7544 på oppdrag for Veidekke og Nordland Fylkeskommune.

RIVING OG MILJØSANERING 


Vi leverer riving og miljøsanering av bygninger på intill 2000 m2 og andre tilsvarende konstruksjoner. Kan utføre riving av bygg i tettbebygde strøk og kan forsvarlig sluttbehandle rivingsmaterialet som ombruk og gjenvinning.


Sentral godkjent for utførelse i tiltaksklasse 2.